Таг<I>
Предназначение
Пример

class
dir
id
lang
style
title
accesskey
contenteditable
disabled
hidefocus
language
tabindex
unselectable
atomicselection
НЯМА

onclick
ondblclick
onkeydown
onkeypress
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup
onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onlosecapture
onmouseenter
onmouseleave
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

 

Физически атрибути<ТТ><B><I><U>
<B><I><U><TT><FONT>
Форматиране на шрифт и подравняване.<B><I><U><TT><FONT><STRONG><HR>><H1>...<H6>
Физическите стилове са:<ТТ><B><I><U><BIG> <FONT SIZE =n FACE = "string" ><SMALL><SUB><SUP>
Форматиране на текст.<BR><B><I><U><P><H1>...<H6><PRE><CENTER>
Doing it with Style<b> <i> <tt>