Настъпва, когато сорскод изменя едно от свойствата на който и да е елемент, в това число и стил. При това свойството event.propertyname съдържа името на измененото свойство (в случае стила, то ще започвася с "style.", например "style.color"). Работи в IE5 и нагоре.