Определя  последователността на  обход на елементите  при натискане на клавиш <TAB>. Стойността по подразбиране е 0.
ако стойностите на  tabindex са еднакви или не зададени, обхода се изпълнява  по реда на появяване на елементите  в  Web-страницата. Ако е зададена отрицателна стойност, елемента се изключва от последователността.