Таг<ACRONYM>
Предназначение
Пример


class
dir
id
lang
style
title
accesskey
contenteditable
disabled
hidefocus
language
tabindex
unselectable
atomicselection
НЯМА

onclick
ondblclick
onmousedown
onmouseup
onmouseover
onmousemove
onmouseout
onkeypress
onkeydown
onkeyup
onactivate
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onblur
oncontrolselect
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onmouseenter
onmouseleave
onmove
onmoveend
onmovestart
onreadystatechange
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror

 

Използва се за обяснение на съкращения. Обяснението се поставя в атрибута title за използуване от браузерите при озвучаване на текста в страницата, при проверка на правописа или при индексация на страницата от роботи на търсачки.