Въведение Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Полезни връзки Кратък html указател
  Пълен списък на HTML таговете с описание Кодовете за основните цветове ще намерите тук.


<!--    --> Създава коментар в страницата който може да се вижда само в HTML кода
<a href> Създава линк към друга страница, елемент, или към част от страницата
<a name> Създава линк към някоя точка от същата страница
<address> Определя сигнатура или адрес в страница
<applet> Начало на java аплет
<area> Дефинира петно от карта на изображение, което служи като препратка.
<audioscope> Дефинира визия за графично представяне за звук когато се гледа телевизия през интернет
<b> Кара текста в тага да е с удебелен шрифт
<base> Дефинира базовия URL адрес вътре в кода на страницата
<basefont> Дефинира размер, цвят и font за цялата страница. Базов шрифт
<bgsound> Добавя фонова музика на страница, записана, примерно в midi или wav файл.
<big> Кара текста да стане по-голям от базовият с една единица.
<blackface> Увеличава текста двойно за телевизия по интернет.
<blink> Кара текста който е в тага да премигва.
<blockquote> Отмества надясно блок от текст.
<body> Дефинира фон на страницата, размер и цвят на текст,линк, посетен линк. Общото предназначение е да дефинира тялото "<body>" на страницата, в което е това което трябва да се вижда.
<bq> Отмества блок от текст надясно, но се ползва само във WebTV.
<br> Прекъсва текущия ред. Текста или картинките, примерно, се показват на следващия.
<caption> Създава заглавие на таблица.
<center> Центрира група от текст или графики.
<cite> Прави пасаж от текст на курсив.
<code> Форматира текст със шрифт с фиксирано разстояние между символите.
<comment> Слага коментари в HTML страница и ги скрива.
<dd> Отмества текста навътре ако е изплозван в <dl> таг.
<dfn> Дефинира термин(тема).
<dir> Създава малък списък от неща в единична колона.
<div> Представя различни секции от текст. Контейнер за други HTML елементи. Дефинира слой в зависимост от стиловото му поле.
<dl> Показва списък от термини и дефиниции.
<dt> Дефинира термин(тема) в <dl> списък.
<em> Показва пасаж текст с курсив(наклонен обикновено).
<embed> Вмъква обект в страницата. Примерно звуков файл или .AVI филмче.
<fn> Създава именувано място в страницата или линк както прави <a name> тага.
<font> Сменя големината, цветя и шрифта за заградения текст. Дефинира атрибути на шрифта.
<form> Дефинира страница или пасаж текст, които ще бъдат форма за въвеждане на данни.
<frame> Дефинира фрейм <frameset> таг.
<frameset> Дефинира атрибути на страница, която ще използва фреймове.
<h1> ... <h6> Показва текста като заглавие с по-големи букви .
<head> Дефинира заглавната част на документ.
<hr> Създава хоризонтална линия.
<html> Специфицира че документа съдържа HTML.
<i> Показва текста в курсив (наклонен надясно).
<img> Вмъква изображение, изображение карта или анимация.
<input> Дефинира входно поле във форма.
<isindex> Създава заявка за индексиране.
<kbd> Показва текста с шрифт с фиксирана ширина.
<li> Създава подточка или нова линия, когато се използва в <dir>, <menu>, <ol> и <ul> таговете.
<limittext> Указва максималната ширина на текста, когато се ползва за WebTV.
<link> Създва организация за навигация на серия документи . Вмъква скрипт файлове или стилови полета.
<listing> Преформатира блоковете текст в листинг, за да бъдат показани с шрифт с фиксирана ширина.
<map> Дефинира карта за изображение, която работи от страната на клиента.
<marquee> Създава линия скролиращ текст, ако се гледа с MS Internet Explorer.
<menu> Създава списък.
<nobr> Предотвратява прекъсването на редовете в текст или серия картинки.
<noframes> Дефинира съдържание, което ще се види, ако потребителя има браузър, който не поддържа фреймове.
<ol> Дефинира начало и край на списък. Подреден.
<option> Създава списък от точки, които потребителя може да избира.
<p> Дефинира началото и края на параграф.
<plaintext> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.
<pre> Преформатира блокове текст с шрифт с фиксирана ширина. .
<s> Показва текста задраскан с линия в средата.
<samp> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.
<script> Дефинира началото и края на скрипт (JavaScript ili VBScript).
<select> Създава списък от точки, които потребителя може да избира.
<server> Друг начин за правене на анимация от сървъра.
<small> Показва текста с 1 по малък от този по подразбиране.
<strike> Показва текста задраскан с линия в средата.
<strong> Показва текста с удебелен шрифт.
<sub> Показва текста в субскрипт. (умален и долу, като индекс)
<sup> Показва текста в суперскрипт.(умален и горе, като степен)
<table> Създава таблица.
<td> Дефинира клетка в таблица.
<textarea> Създава текстово поле.
<th> Дефинира заглавие на таблица.
<title> Дефинира заглавие на страница.
<tr> Дефинира ред в таблица.
<tt> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.
<u> Пказва текста подчертан
<ul> Показва неномериран списък
<var> Показва текста в курсив(наклонене надясно).
<xmp> Показва текст с шрифт с фиксирана ширина.


 
  Етикети за таблици: Същност и етикети

Таблиците са много важна част при правенето на web страници. В тях можете да слагате всичко - текст, картинки, java аплети, aktivеX контроли. С тях можете много лесно да позиционирате даден елемент от страницата ви в една мрежа, като използвате невидими ръбове.
Основните етикети са:
<table> и </table> - това е основната структора
Етикетите <tr> и </tr> отделя редовете
Етикетите <th> и </th> ограждат заглавието на таблицата
Етикетите <td> и </td> отделят отделните клетки

Пример


todos free
web for all

Ето и кода на таблицата по - горе

<table border="1" width="100%"> - начало на таблица
  <
tr> - начало на 1ви ред
      <
td>todos</td> - 1ва клетка
      <
td>free</td> - 2ра клетка
  <
/tr> - край на 1ви ред
  <
tr> - начало на 2ри ред
      <
td>web</td> 3та клетка
      <
td>for all</td> 4та клетка
  <
/tr> - край на 2ри ред
<
/table> - край на таблица

други още за таблиците
карти(maps)