Таг<pre>
Предназначение
Пример
НЯМА


Управление на текстовия поток<BR><P><HR><PRE>
Нов ред <BR><pre>
Форматиране на шрифт и подравняване.<B><I><U><TT><FONT><STRONG><HR>><H1>...<H6>
Форматиране на HTML докумен<BASEFONT SIZE=n><P><H1>...<H6>
Форматиране на текст.<BR><B><I><U><P><H1>...<H6><PRE><CENTER>
Preformatted Text <pre>