Таг<APPLET>
Предназначение
Пример

align
alt
archive
class
code
codebase
height
hspace
id
name
object
style
title
vspace
width
accesskey
datafld
datasrc
hidefocus
src
tabindex
unselectable
mayscript

НЯМА

onactivate
onbeforeactivate
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
oncontextmenu
oncontrolselect
oncut
ondataavailable
ondatasetchanged
ondatasetcomplete
ondeactivate
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onkeypress
onload
onlosecapture
onmouseenter
onmouseleave
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onrowenter
onrowexit
onrowsdelete
onrowsinserted
onscroll
onclick
ondblclick
oncellchange
onkeydown
onkeyup
onmousedown
onmousemove
onmouseout
onmouseover
onmouseup

 

Поставя в страницата Java-апплет. В спецификацията на HTML се препоръчва тага <object>. Адреса на апплета се посочва в атрибутите code и codebase. Между таговете <applet> може да се постави текст, който ще се появи, ако браузера не подържа Java-апплети.

 

<APPLET>
Включване на Java аплети
Small Cup of Java (to go) <applet code=...>