Таг <A>
Предназначение;
Пример

 

 

Етикета,чрез който се осъществяват хипервръзките вътре и извън документа

Cъздаване на хипервръзки

Добавяне на връзки (link) <A HREF="http://xxxxx">abcdefg</A>

Добавяне на email link
<A HREF="mailto:xxxxx@xxx.xxx"> abcdefg</A>

Елемент А.

Хипертекстови връзки

HyperGraphic Links


accesskey
charset
class
coords
dir
href
hreflang
id
lang
name
rel
rev
shape
style
tabindex
target
title
type
contenteditable
datafld
datasrc
disabled
hidefocus
language
methods
unselectable
urn
atomicselection
НЯМА

onclick
ondblclick
onmousedown
onmouseup
onmouseover
onmousemove
onmouseout
onkeypress
onkeydown
onkeyup
onactivate
onbeforeactivate
onbeforecopy
onbeforecut
onbeforedeactivate
onbeforeeditfocus
onbeforepaste
onblur
oncontextmenu
oncontrolselect
oncopy
oncut
ondeactivate
ondrag
ondragend
ondragenter
ondragleave
ondragover
ondragstart
ondrop
onfocus
onfocusin
onfocusout
onhelp
onlosecapture
onmouseenter
onmouseleave
onmousewheel
onmove
onmoveend
onmovestart
onpaste
onpropertychange
onreadystatechange
onresize
onresizeend
onresizestart
onselectstart
ontimeerror