Съдържание
Етикети по предназначениеЕтикети по азбучен ред
a
<a>
<abbr>
<acronym>
<address>
<applet>
<area>
<audioscope>
b
<b>
<base>
<basefont>
<bdo>
<bgsound>
<big>
<blackface>
<blink>
<blockquote>
<body>
<br>
<bq>
<button>
c
<caption>
<center>
<cite>
<code>
<col>
<colgrup>
<comment>
 
d
<dd>
<del>
<dfn>
<dir>
<div>
!DOCTYPE
<dl>
<dt>
e
<em>
<embed>
f
<fieldset>
<fn>
<font>
<form>
<frame>
<framset>
h
<h1>..<h6>
<head>
<html>
<hr>
i
<i>
<iframe>
<ilayer>
<img>
<input>
<ins>
 
<isindex>
k
<kbd>
<keygen>
l
<label>
<layer>
<legend>
<li>
<link>
<listing>
m
<map>
<marquee>
<menu>
<meta>
<multicol>
n
<nextid>
<nobr>
<noembed>
<noframes>
<nolayer>
<noscript>
o
<object >
<ol>
<optgroup>
<option>
p
<p>
<param>
<plaintext>
<pre>
q
<q>
r
<rt>
<ruby>
s
<s>
<samp>
<script>
<select>
<server>
<small>
<spacer>
<span>
<strike>
<strong>
<style>
<sub>
<sup>
t
<table>
<tbody>
<td>
<textarea>
<tfoot>
<th>
<thead>
<title>
<tr>
<tt>
u
<u>
<ul>
v
<var>
w
<wbr>
x
<xml>
<xmp>

нови таговее
тагове w3.org

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<A>...</A> (със задължителна употреба на NAME или HREF)

Предназначение:
Етикета, чрез който се осъществяват хипервръзките вътре и извън документа

Атрибути:
NAME="котва" - маркира дадения текст като котва, към която след това може да се насочи хипервръзка
HREF="адрес" - маркира дадения текст като хипервръзка към дадена котва или към друг документ
TARGET="_blank;_parent;_self;_top" - указва къде да бъде изобразен документа (в текущия фрейм, в текущия прозорец или в нов прозорец)

_blank   (отваря връзката в нов прозорец),
_parent
(отваря връзката в същия прозорец, като ако е той е frameset го замества),
 _self     (отваря връзката в същия прозорец, като ако е той е frameset не замества целия фреймсет, а само неговия фрейм),
_top    
 (замества всеки и всички фреймсетове, които могат да бъдат заредени, ако няма фреймсет действието е подобно на _self).
type="..." Указва на браузъра какъв тип документ да очаква. Параметъра трябва да е валиден MIME тип. Например ако връзката сочи към видео файл, то този атрибут ще укаже на браузъра да зареди подходящия плъгин
<A TYPE="
video/mpeg" HREF="mycat.mpeg"  TITLE="линк" >Моята котка</A>

CLASS=[class]
ID=[id]
REL=[string]
REV=[string]
TITLE=[string]
TABINDEX=[number]
SHAPE=[string]
COORDS=[string]
ACCESSKEY=[string]
STYLE=[style]
 

Пример:
<A NAME="#anchor1">Котва</A>
<A HREF="
http://volvo4xx.hit.bg/" TARGET="_blank"  TITLE="линк"> Описание VOLVO</A>

Описание VOLVO
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<ABBR>съкращение</ABBR>

Предназначение:
Използва се за обяснение на съкращения

Атрибути:
TITLE="Заглавие" - Указва пълното име на дадено съкращение (задължителен)

Пример:
<ABBR TITLE="Език за програмиране в интернет">HTML</ABBR>

   HTML
ГОРЕ
Начин на употреба:
<ACRONYM>съкращение</ACRONYM>

Предназначение:
Използва се за обяснение на съкращения

Атрибути:
TITLE="Заглавие" - Указва пълното име на дадено съкращение (задължителен)
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
 

Пример:
<ACRONYM TITLE="Език за програмиране в интернет">HTML</ACRONYM>

   HTML
ГОРЕ
Начин на употреба:
<ADDRESS>текст</ADDRESS>

Предназначение:
Стилов елемент, извеждащ текста под формата на адрес

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]

Пример:
<ADDRESS>E-Mail за контакти: avtor@yahoo.com</ADDRESS>

E-Mail за контакти: avtor@yahoo.com
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<APPLET>аплет</APPLET> (в повечето случаи е нужно и добавянето на етикети <PARAM>)

Предназначение:
Стартира предварително компилиран аплет (*.class)

Атрибути:
CODE="applet.class" - Указва файла, който ще се използва (задължителен)
HEIGHT=n - Указва височината в пиксели на аплета
WIDTH=n - Указва широчината на аплета
ALT="текст" - В случай че аплета не бъде стартиран, ще изведе дадения текст на негово място. Ако бъде стартиран упешно, текста ще се извежда като ToolTipp
ARCHIVE=[string]
CODEBASE=[url]
NAME=[string]
ALIGN=left|right|top|middle|bottom|
OBJECT=[string]
HSPACE=[number]
VSPACE=[number]

Пример:
<APPLET CODE="applet.class" HEIGHT=100 WIDTH=150 ALT="Моя аплет">
<PARAM NAME="Param1" VALUE="Value1">
<PARAM NAME="Param2" VALUE="Value2">
</APPLET>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<AREA> (помощен за етикета <MAP>)

Предназначение:
Указва как да реагира документа при click'ване в дадено поле от изображение или обект

Атрибути:
COORDS="x1,y1,x2,y2" - Указва координатите на полето
HREF="document.html" - Указва хипервръзката към даден документ
NOHREF - Полето не се представя като хипервръзка
ALT="текст" - Алтернативен текст. Обикновено се извежда като ToolTip
TARGET=[string]
TABINDEX=[number]
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
]

Пример:
<MAP>
<AREA COORDS="
10,10,50,50" HREF="doc.html" ALT="Връзка">документ
</MAP>
Връзкадокумент

ГОРЕ
Начин на употреба:
<audioscope>

 Предназначение:
Дефинира визия за графично представяне за звук когато се гледа телевизия през интернет

Атрибути:
Пример:
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<B>текст</B>

Предназначение:
Удебелява текста

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
Този текст е <B>удебелен</B>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BASE> (част от <HEAD>...</HEAD> полето)

Предназначение:
Указва базовия адрес на документа

Атрибути:
HREF="адрес" - Указва базовата директория за всички хипервръзки в документа
TARGET=[string]

Пример:
<HEAD>
<BASE HREF="
http://volvo4xx.hit.bg/">
</HEAD>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BASEFONT> (използва се обикновено след <BODY>)

Предназначение:
Указва основния шрифт за документа

Атрибути:
FACE="шрифт" - Указва името на шрифта
SIZE=n - Указва големината на шрифта (от 1 до 7)
COLOR="цвят" - Указва цвета на шрифта
 

Пример:
<BASEFONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=4  COLOR="Red">

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BDO>...</BDO>

Предназначение:
Изменя текущoто направление на текста с помоща на атрибута dir

Пример:
<PRE><BDO DIR="LTR">hello</BDO></PRE>

hello 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BGSOUND>

Предназначаение:
Добавяне на фонова мелодия към документа {ex-ie}

Атрибути:
SRC="мелодия" - Указва файла, който ще бъде използван за фонова мелодия (задължителен)
LOOP=n - Указва колко пъти да се повтаря мелодията (при n=-1 се повтаря безкрайно)
VOLUME=n - Указва силата на звука спрямо моментната сила (-10000 до 0)
BALANCE=n - Указва как е разделена мелодията между каналите. При n=-10000 ще се чува сало левия канал, а при +10000 само десния (-10000 до +10000)

Пример:
<BGSOUND SRC="music.mid" LOOP=-1>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BIG>текст</BIG>

Предназначение:
Стилов елемент. Увеличава размера на текста с +1
Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]]

Пример:
Това е <BIG>Tag Explain</BIG>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<blackface>

Предназначение:
Увеличава текста двойно за телевизия по интернет.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BLINK>текст</BLINK>

Предназначение:
Създава мигащ текст.Не работи в IE.

Пример:
Това тук <BLINK>мига!</BLINK>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BLOCKQUOTE>текст</BLOCKQUOTE>

Предназначение:
Форматира текста като блок, отделен от останалия текст Текста заключен между тези два тага ще се появи като абзац с отстъп и със свободен ред над и под него.Ако в една двойка тагове се вмъкне и втора ще се получи още по-голям отстъп.

Атрибути:
CITE="адрес" - Указва адреса от където е взет текста
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<
BLOCKQUOTE>Примерен текст, който е копиран от даден адрес</BLOCKQUOTE> 

Примерен текст, който е копиран от даден адрес
ГОРЕ
Начин на употреба:
<BODY>...</BODY>

Предназначение:
Един от 3'те елемента, без които документа не функционира (HTML, HEAD, BODY). Всичко което се намира между <BODY> и </BODY> се изобразява на екрана (освен коментарите)

Атрибути:
BACKGROUND="изображение" - Изображението, което ще бъде използвано като фон на документа
TEXT="цвят" - Указва цвета на текста
BGCOLOR="цвят"- Указва цвета на фона
BGPROPERTIES="fixed"{ex-ie} - Забранява движението на изображението по време на прелистване
LINK="цвят" - Указва цвета с който ще бъдат изобразявани хипервръзките
ALINK="цвят" - Указва цвета на активирана хипервръзка
VLINK="цвят" - Указва цвета на вече активирвана хипервръзка
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
LEFTMARGIN=[number]{ex-ie}
TOPMARGIN=[number]{ex-ie}

Пример:
<BODY BACKGROUNG="image.gif" TEXT="Black" LINK="Red">
<BODY BGCOLOR="#334466" TEXT="
Black" LINK="Red" ALINK="цвят" VLINK="цвят">
...
</BODY>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BR/>

Предназначение:
Прекъсва реда и преминава на нов ред

Атрибути:
CLEAR="all;left;right" - Указва как да се подравнява текста след етикета
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string

Пример:
<BR CLEAR="right"/>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BQ/>

Предназначение:
Отмества блок от текст надясно, но се ползва само във WebTV.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<BUTTON>текст</BUTTON>

Предназначение:
Създава бутон (аналогично на тага <input type="button">)

 Атрибути:
ACCESSKEY=[string]
NAME=[string]
VALUE=[string]
TYPE=button|submit|reset|
DISABLED
TABINDEX=[number]
USEMAP=[string]

Пример:

<BUTON  NAME="submit" VALUE="submit" TIPE="submit">Send</BUTON>

Виж <form>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<CAPTION>текст</CAPTION> (поставя се след елемента <TABLE>)

Предназначение:
Указва заглавието на таблицата в която е включен

Атрибути:
ALIGN="left;right;top;bottom;center" - Указва къде ще се намира заглавието спрямо останалата част от таблицата

Пример:
<TABLE>
<CAPTION ALIGN="
top">Заглавие на таблица</CAPTION>
...
</TABLE>

Виж <TABLE>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<CENTER>...</CENTER>

Предназначение:
Центрира текст или обект в документа

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<CENTER>Моята уеб страница!</CENTER>

Моята уеб страница!
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<CITE>текст</CITE>

Предназначение:
Стилов елемент. Използува се за кратки цитати (за дълги цитати се използува таг <blockquote>). Обикновено текста се показва в от браузера в курсив.
Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
Мъжът каза: <CITE>Това е отговора!</CITE>

Мъжът каза: Това е отговора!
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<CODE>текст</CODE>

Предназначение:
Стилов елемент. Използва се предимно за извеждане на компютърен код, имена на променливи и др.

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
За добавяне на изображения към документ се използва елемента <CODE>IMG</CODE>
IMG

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<COL> (използва се в полето <TABLE>...</TABLE>)

Предназначение: Определя колони в таблици, влизащи в елемента colgroup.

Атрибути:
ALIGN=center|justify|left|right|
SPAN=[number]
WIDTH=[number]
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
Виж <TABLE>
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<COLGROUP></COLGROUP>

Предназначение:
Определя броя на колоните  в таблици.

Атрибути:
ALIGN=center|justify|left|right|
SPAN=[number]
VALIGN=baseline|bottom|middle|top|
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
 

Пример:

Виж <TABLE>
ГОРЕ
Начин на употреба:
<COMMENT>...</COMMENT> (използва се и като <!--коментар-->)

Предназначение:
Добавяне на коментар към кода на документа. Коментара не се извежда при преглед

Пример:
<COMMENT>Това тук е коментар</COMMENT>Подържа се от само Internet Explorer.
Това тук е коментар
<!--
Това също е коментар-->Препоръчва се този начин
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<DD> (използва се с елемента <DT> в полето <DL>...</DL>)

Предназначение:
Указва дефиницията (указана в тага <dt>) в списък с дефиниции (<dl>).

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<DL>
<DT>
Термин
<DD>Дефиниция
</DL>
 
Термин
Дефиниция

ГОРЕ
Начин на употреба:
<DEL>...</DEL>

Предназначение:
<DEL>
Текстa, заграден от тага се извежда задраскан

 Атрибути:

Пример:

<DEL>3333</DEL><INS>4444</INS>

  3333                   4444  

ГОРЕ
Начин на употреба:
<DFN>...</DFN>

Предназначение:
 
Дефинира термин(тема)Логически атрибут за извеждане на текст в курсив

 Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<DFN>блааа</DFN>

блааа
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<DIR>.....</DIR>

Предназначение:
Създава маркиран списък от кратки елементи. По стандарт дължината на всеки елемент е не повече от 20 символа, но това рядко се спазва. В много от браузерите този списък не  се различава от списъка създаден с тагове <ul>.

<DIR> Дефинира списък от множество размерности
 

 Атрибути:
COMPACT
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<DIR>Блааа</DIR>

Блааа

ГОРЕ
Начин на употреба:
<DIV> ... </DIV>

Предназначение:

<DIV>
е команда за логическо разделяне на текста в един документ на отделни блокове като глави, приложения, библиография и други. Командата е от непразен тип, като заключените текст или параграфи между началния и крайния елемент се подчиняват на дефинираните в командата атрибути

 Атрибути:

 • ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER - определя хоризонталното подравняване на блока - ляво|дясно|центрирано.
 • ID|CLASS=name - атрибутът задава единствен идентификатор за елемента (ID) или име на клас/класове към този елемент (CLASS).
 • STYLE=style-data - атрибутът определя стиловата дефиниция за елемента.
 • CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL - начало на блока с празни полета - ляво|дясно|от двете страни.
 • NOWRAP - включва/изключва пренасянето на текста в блока на нов ред.

Пример:

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER ID|CLASS=name STYLE=style-data CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL NOWRAP> ... </DIV>

Следващият пример илюстрира приложението на команда <DIV> и унаследяване на неговите атрибути от командите в блока:
  <HTML>t;
<HEAD>
<TITLE>
The DIV tag</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
t<DIV STYLE="COLOR:BLUE" CLEAR=ALL>
<H1>Заглавие с текст в син цвят</H1>
<P>Този параграф унаследява стиловите атрибути на блока и текстът в него се извежда в полето на документа в син цвят.</P>
<P><FONT COLOR="BLACK">Параграфът извежда в полето на документа специални символи в черен цвят &nbsp;&copy;&nbsp;&reg;</FONT></P>
</DIV>t;
</BODY>
</HTML>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<DL>...</DL> (използва се с елементите <DT> и <DD>)

Предназначение:
Създава списък с дефиниции

Атрибути:
COMPACT="true;false" - Ако стойността е "true" термина и дефиницията се изписват на един ред, ако е "false" на два
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<DL>
<DT>
Термин
<DD>Дефиниция
</DL>
 
Термин
Дефиниция
ГОРЕ
Начин на употреба:
<DT> (използва се с елемента <DD> в полето <DL>...</DL>)

Предназначение:
Указва термин в списък с дефиниции
Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string

Пример:

<DL>
<DT>
Термин
<DD>Дефиниция
</DL>
 
Термин
Дефиниция
ГОРЕ
Начин на употреба:
<EM> ..... </EM>

Предназначение:

<EM>t;
Задава текст в курсив

 Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

Задава текст в курсив

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<EMBED SRC="file.avi" SIZE="4"">текст</EMBED>
 
Предназначение:
Вмъква обект в страницата. Примерно звуков файл или avi
Използува се за вмъкване на различни обекти в страницата. Не се подържа от стандарта HTML Препоръчително е използването на <object>.
LiveAudio
в една HTML страница е възможно чрез командата <EMBED>{ex-ns}.

 Атрибути:
 • SRC="Filename" - име на звуков файл с неговото разширение от допустимите MIME видове. Параметърът е задължителен;
 • WIDTH=Integer - размер по широчина на контролния панел в пиксели. Параметърът е задължителен;
 • HEIGHT=Integer - размер по височина на контролния панел в пиксели. Параметърът е задължителен;
 • AUTOSTART=False |True - подразбиращото се значение е False. При стойност True, свързания към командата звуков файл се стартира автоматично;
 • AUTOLOAD=True|False - подразбиращото се значение е True, с което звуковият клип се зарежда автоматично;
 • VOLUME=Percentage - задава в проценти величаната на изходния звук;
 • STARTTIME="mm:ss" - начално време на клипа, зададено в минути и секунди, спрямо самото му начало;
 • ENDTIME="mm:ss" крайното време на клипа, зададено в минути и секунди, спрямо неговото начало;
 • ALIGN="value" - подравняване на контролния панел спрямо основната линия на текста (CENTER, BASELINE, TOP, LEFT, RIGHT);
 • CONTROLS="value" - атрибут за управление на контролния панел. Допустими са следните значения:
  • CONSOLE - извежда пълен набор от управляващи функции за контролния панел (Play, Pause, Stop, Volume);
  • SMALLCONSOLE - редуциран набор от контролни функции за контролния панел  (Play, Stop, Volume). AUTOSTART добива значение True;
  • PLAYBUTTON - извежда само бутон Play;
  • PAUSEBUTTON - извежда само бутон Pause;
  • STOPBUTTON - извежда само бутон Stop;
  • VOLUMELEVER - извежда само бутон за управление на Volume;
  • CONSOLE="name" - комбинация от контроли за включване на повече клипове към една страница.
BORDER=[number]{ex-ns}
HSPACE=[number]{ex-ns}
VSPACE=[number]{ex-ns}

Пример:

<CENTER><EMBED SRC="msc11.wav" WIDTH=144 HEIGHT=60 AUTOSTART=True   VOLUME=100 CONTROLS=Console></CENTER>

<EMBED SRC="Filename" WIDTH=Integer HEIGHT=Integer [AUTOSTART=False |True] [VOLUME=Percentage] [AUTOLOAD=True|False] [STARTTIME="mm:ss"] [ENDTIME="mm:ss"] [ALIGN="value"] [CONTROLS="value"] >
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<FIELDSET> ..... </FIELDSET>

Предназначение:
<FIELDSET>
Прегрупиране на зони във формуляр

 Атрибути:

Пример:

<FIELDSET> форма</FIELDSET>

форма

 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<FN> ..... </FN>

Предназначение:
Създава именувано място в страницата или линк както прави < a name > тага.

 Атрибути:

Пример:

<FN>Таг FN</FN>

Таг FN
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<FONT>...</FONT>

Предназаначение:
Променя базовия шрифт

Атрибути:
FACE="шрифт" - Посочва името на шрифта (външния вид на шрифта)
SIZE=n -Указва големината на шрифта (от 1 до 7)
COLOR="цвят" - Сменя цвета
style="..."Дефинира каскаден стил на шрифта .

Пример:
<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE="4"">текст</FONT>

 • Браузърите показват големина на шрифта по подразбиране с размер 3.
 • < font size="-1">Това е текст с един размер по-малък от подразбиращия се.</font> 
 • <font size="+1">Това е текст с един размер по-голям от подразбиращия се.</font> 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<form>....</form>

Предназначение:
Елементът FORM създава бланка.Обединява html-елементи в единна форма.

 Атрибути:

CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
action="..."
Указва URL, което ще бъде използвано когато се изпрати формата. Това може да е CGI програма, PHP или JavaScript скрипт и др.
enctype="..."Дефинира MIME типа на изпращаната информация. Ако се изпраща файл трябва стойноста на този атрибут да е "multipart/form-data". По подразбиране стойноста е "application/x-www-form-urlencoded".
method="..."Установавя HTTP метода по който се изпраща формата. Възможните стойности са "get" и "post". Подразбира се метода "get".
name="..."Установява име на формата. Това име после може да се използва в JavaScript за достъп до формата.
target="..."Дефинира къде да се зареди върнатият от формата документ (ако има такъв).

Пример:  

Падащи менюта

  <form> 
В кое училище учите? <br /> 
   <select name="ChooseOne"> 
   <option value="І"> І ЕГ </option> 
   <option value="ІІ"> ІІІ ПМГ </option> 
   <option value="ІІІ"> ІV ЕГ  </option> 
   <option value="ІV"> V ЕГ  </option> 
   <option value="V">VІІ СОУ  </option>
   <option value="VІ"> VІІІ СОУПЧЕ </option>
   </select> 
</form>

 
  В кое училище учите? 
      

 

БЛАНКА

   <FORM METHOD="POST" ACTION="mailto:slmisel@mail.bg">
   <H4>БЛАНКА</H4>
   <INPUT TYPE="text" NAME="var1" SIZE="30" VALUE="Въведете името си тук.">
   <BR><BR>
   <B>Ученик ли сте?</B>
   <INPUT TYPE="checkbox" NAME="var2">
   <BR><BR>
   <B>На колко години сте?</B>
   <BR>
   <INPUT TYPE="radio" NAME="var3" VALUE="r1">10 - 15
   <BR>
   <INPUT TYPE="radio" NAME="var3" VALUE="r2">16 - 20
   <BR>
   <INPUT TYPE="radio" NAME="var3" VALUE="r3">21 - 25
   <BR><BR>
   <B>От къде сте?</B>
   <BR>
   <SELECT NAME="var6" SIZE="1">
      <OPTION VALUE="BG">Bulgaria
      <OPTION VALUE="UK">United Kingdom
      <OPTION VALUE="USA" SELECTED>USA
   </SELECT>
   <BR><BR>
   <B>Вашият коментар:</B>
   <BR>
   <TEXTAREA NAME="var7" COLS="30" ROWS="6">
   </TEXTAREA>
   <BR><BR>
   <INPUT TYPE="submit" NAME="var4" VALUE="Изпрати">
   <INPUT TYPE="reset" NAME="var5" VALUE="Изтрий">
</FORM>
 

   

БЛАНКА

       

   Ученик ли сте?        

   На колко години сте?    
   10 - 15    
   16 - 20    
   21 - 25    

   От къде сте?    
       

   Вашият коментар:    
       

       
ГОРЕ
Начин на употреба:
<frame> ... </frame>

Предназначение:
Елементът FRAME описва фрейм. Използва се в рамките на елемента FRAMESET

 Атрибути:
NAME=[string]
SRC=[url]
FRAMEBORDER=1|0|
MARGINWIDTH=[number]
MARGINHEIGHT=[number]
NORESIZE
SCROLLING=yes|no|auto|
TARGET=_blank|_self|_parent|_to

Пример:
<html> 
<head> 
<title> Пример за фреймова страница №1 </title> 
</head> 

    <frameset rows="20%,*"> <!-- разделяне на 2 хоризонтални фрейма -->
       <frame src="top.html" name="top" /> <!-- горният фрейм-->
   <framesetcols="20%,*"> <!-- долнияте фрейм се разделя на 2 вертикални фрейма -->
       
<frame src="left.html" name="left" /> 
      
<frame src="right.html" name="right" /> 

   
</frameset> <!-- затваряме frameset за вертикалните -->
    
</frameset> <!-- затваряме frameset за хоризонталните -->

</html>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<FRAMSET> .... </FRAMSET>

Предназначение:
Елементът FRAMESET създава множество от фрейми, и определя как прозорецът на браузера да бъде поделен между тях. В един Frameset документ, най-външния FRAMESET елемент заема мястото на BODY и следва елемента HEAD. Елементът FRAMESET може да съдържа елементи FRAMESET, FRAME и NOFRAMES. Други елементи които обикновено са в контейнера body, не трябва да се поставят до първия frameset, защото може да се игнорира.
Елементите frameset могат да се влагат един в друг.

 Атрибути:
BORDER=[number]{ex-ns}
ROWS=[string]
COLS=[string]
TITLE=[string]{ex-ie}

Пример:
<HTML> 
<HEAD> 
    <TITLE>рамки</TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET ROWS="100,*" > 
    <FRAME SRC="url1 NAME=“ top" > 
        <FRAMESET COLS="20%,80%"> 
           <FRAME SRC="url2"NAME="left" > 
           <FRAME SRC="url3"NAME="main" > 
        </FRAMESET> 
</FRAMESET> 
</HTML

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<h1>. до .<h6>

Предназначение:
 Създава заглавие

 Атрибути:
ALIGN=left|right|center|
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<h1>. до .</h1>
<h3>. до .</h3>
<h6>. до .</h6>
 

. до .

. до .

. до .
ГОРЕ
Начин на употреба:
<HEAD>...</HEAD>

Предназначение:
Служи за дефиниране на константи, които няма да се извеждат по време на преглед на документа (освен елемента <TITLE>)
Определя начало и край на заглавието в html-документа. Включва в себе си елементи съдържащи допълнителна, вспомогателна и служебна информация за документа. 

Елементи в <HEAD>:
<BASE>
<BASEFONT>
<BGSOUND>
<ISINDEX>
<LINK>
<META>
<NEXTID>
<SCRIPT>
<STYLE>
<TITLE>

Пример:
<HEAD>
<META NAME="
Author" CONTENT="автора на примерите">
<
META NAME="Description" CONTENT="Home Site">
</HEAD>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<HTML> ..... </HTML>

Предназначение:
 Начало и край на html-документа.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<HR/>

Предназначение:
Чертае хоризонтална линия

Атрибути:
ALIGN="left;right;center" - Указва разположението на линията спрямо останалия текст
SIZE=n - Указва големината на линията в пиксели
WIDTH=n Указва широчината в пиксели или проценти
COLOR="цвят" - Сменя цвета на линията При използването на този атрибут, автоматично се включва и атрибута noshade. Ако трябва да се използва 3-D изглед се налага използването на каскадни стилове. Този атрибут се поддържа само от Internet Explorer.
NOSHADE - Променя стила на линията от 3D в 2D
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
 

Пример:
<HR SIZE=3 WIDTH=80% ALIGN="center"/>


<hr width="250" align ="center" color="#ff0000" size="10" noshade="noshade" />


ГОРЕ
Начин на употреба:
<I>текст</I>

Предназначение:
Извеждане на наклонен текст

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<I>автора на примерите</I>
автора на примерите
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<IFRAME> .... </IFRAME>

Предназначение:
Задава вписан ("плаващ") фрейм. Позволява вмъкване на html-съдържание в в друг документ.

 Атрибути:
SRC=[url]
FRAMEBORDER=1|0|
MARGINWIDTH=[number]
MARGINHEIGHT=[number]
SCROLLING=yes|no|auto|
ALIGN=left|center|right|justify|
HEIGHT=[number]
WIDTH=[number]

Пример:
<IFRAME> cgkgkvcdzzrel</IFRAME>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<ILAYER> ... </ILAYER>

Предназначение:
 
Създава слой, който можеда се позиционира спрямо другите слоеве. Не се препоръчва използването му.Тага е специфичен за браузера Netscape.Използването на стилове е препоръчително

 Атрибути:

Пример:
<ILAYER>ilayer </ILAYER>

ilayer
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<IMG>

Предназначение:
Поставя изображение (анимация, видеоклип) в html-документ.

 Атрибути:
SRC=[url]
ALT=[string]
ALIGN=left|right|top|middle|bottom|
HEIGHT=[number]
WIDTH=[number]
BORDER=[number]
HSPACE=[number]
VSPACE=[number]
USEMAP=[url]
ISMAP
LOWSRC=[url]{ex-ns}
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

 • <img src="Example.gif" width="163" height="73" alt="Моята картинка " />
 • Атрибута align – подравняване на изображението спрямо текста
  <img src="Example.gif" width="163" height="73" align= top/bottom/middle и др." />
 • Атрибута hspace задава свободно пространство отляво и отдясно на изображението, а атрибутаvspace - отгоре и отдолу. Стойностите са в пиксели.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<input> ..</input>

Предназначение:
Дефинира входно поле във форма

 Атрибути:
TYPE=text|password|checkbox|radio|submit|reset|file|hidden|image|
NAME=[string]
VALUE=[string]
CHECKED
DISABLED
READONLY
SIZE=[number]
MAXLENGTH=[number]
SRC=[url]
ALIGN=top|middle|bottom|left|right|
ALT=[string]
USEMAP=[url]
TABINDEX=[number]
ACCEPT=[string]
CLASS=[class]
ID=[id]

Пример:
<form> 
Вашето име: <input type="text" name="Name" size="45" maxlenght="40" /> <br />
Вашия имейл: <input type="text" name="EmailAddress" size ="45" maxlenght ="40" /><br />
Вашия уеб-адрес: <input type="text" name=" WebAddress " size ="45" maxlenght ="40" value ="http://" />
</form>

Виж <form>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<INS> .....</INS>

Предназначение:
Определя направената промяна (вмъкнат текст). Заедно с тага <del>.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<isindex>

Предназначение:
 Създава едноредово поле за въвеждане. Не влиза в спецификацията HTML. Вместо него се използува таг <input type="text">.

 Атрибути:
PROMPT=[string]
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<isindex>

123isindex
ГОРЕ
Начин на употреба:
<KBD></KBD>

Предназначение:
Показва текста с шрифт с фиксирана ширина. ... - маркира текст, който ще бъде въведен от клавиатурата, например в наръчници с инструкции. Това е текст за въвеждане от потребителя.

 Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<KBD>Това е текст за въвеждане</KBD>

Това е текст за въвеждане
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<KEYGEN>

Предназначение: Усигурява безопасност при предаване на форми.Предложен е от Netscape и не влиза в стандарта HTML.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<LABEL>

Предназначение:
 Присъединява поясняваща информаця към елемента за управление.

 Атрибути:

Пример:
<FORM ACTION="--">
<LABEL for="email">Email Address</LABEL>
<INPUT type="text" name="email_address" id="email">

Виж <form>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<LAYER>

Предназначение:
 Създава слой, който може да се позиционира спрямо другите слоеве. Не се препоръчва използването му.Тага е специфичен за браузера Netscape.Използването на стилове е препоръчително

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<LEGEND>

Предназначение:
Задава надпис към група елементи, обединени с тага <fieldset>.

 Атрибути:

Пример:
<FIELDSET>
<LEGEND>Personal Information</LEGEND>
Name: [Input Text Box]
EMAIL: [Input Text Box]
AGE: [Input Text Box]
</FIELDSET>

Personal Information Name: [Input Text Box] EMAIL: [Input Text Box] AGE: [Input Text Box]
ГОРЕ
Начин на употреба:
<LI>

Предназначение:
Елементът LI създава елемент от подреден или неподреден списък. с пмоща на <ul>, <ol>, <menu> или <dir>.

 Атрибути:
TYPE=disc|square|circle|
CLASS=[class]
ID=[id]
TYPE=1|a|A|i|I (in OL only)
VALUE=[number]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<ul> 
<li>Първи елемент от списъка </li> 
<li>Втори елемент от списъка </li> 
<li>Трети елемент от списъка </li>
</ul>
   
 • Първи елемент от списъка
 •  
 • Втори елемент от списъка
 •  
 • Трети елемент от списъка
ГОРЕ
Начин на употреба:
<LINK>

Предназначение:
Създва организация за навигация на серия документи . Вмъква скрипт файлове или стилови полета Таг <link> описва обвързаноста на документа с други страници в сайта, указва неговото място в структуата на сайта.

 Атрибути:
REL=[string]
REV=[string]
HREF=[url]
TITLE=[string]
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<listing>..</listing>

Предназначение:
Преформатира блоковете текст в листинг, за да бъдат показани с шрифт с фиксирана ширина Използува се за листинг на сорс кода на страница. В дадения момент тага не влиза в стандарта HTML, вместо него се използува таг <pre>.

 Атрибути:

Пример:
<listing>
Пречи на Таблици и размества целия документ</listing>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<MAP></MAP>

Предназначение:
Елементът <MAP> осигурява механизъм за локална реализацията на графика с горещи точки съвместно с елемента <IMG>, от който се задава името на графичния файл

 Атрибути:
NAME=[string]
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

 • <MAP NAME = "string" > - string е условното наименование на областта (поддържа се само от Netscape Navigator 2.0 и MS Explorer).
 • <AREA SHAPE ="rect" CORDS ="x1,y1,x2,y2" HREF ="image_url"> - за правоъгълник,
 • <AREA SHAPE ="circle" CORDS ="x1,y1,x2,y2" HREF="image_url"> - за кръг,
 • <AREA SHAPE ="polygon" CORDS ="x1,y1,x2,y2,...xn,yn" HREF="image_url"> - за многоъгълник.
 • </MAP>
ГОРЕ
Начин на употреба:
<MARQUEE></MARQUEE>{ex-ie}

Предназначение:
Създава линия скролиращ текст, ако се гледа с MS Internet Explorer. Не влиза в стандарта HTML, но много браузери подържат този таг.

 Атрибути:
ALIGN=bottom|middle|top|{ex-ie}
BEHAVIOR=alternate|scroll|slide|{ex-ie}
BGCOLOR=[color]{ex-ie}
DIRECTION=left|right|{ex-ie}
HEIGHT=[number]{ex-ie}
HSPACE=[number]{ex-ie}
LOOP=[number]{ex-ie}
SCROLLAMOUNT=[number]{ex-ie}
SCROLLDELAY=[number]{ex-ie}
VSPACE=[number]{ex-ie}
WIDTH=[number]{ex-ie}

Пример:
<MARQUEE bgcolor="red" width=75% scrolldelay=150> Текст </MARQUEE>

Текст
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<MENU></MENU>

Предназначение:
Създава маркиран списък. В много браузери не се различава от списъка, направен от <ul>.

 Атрибути:
COMPACT
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<MENU>Създава маркиран списък</MENU>

Създава маркиран списък
ГОРЕ
Начин на употреба:
<META>

Предназначение:

Използува се за определяне свойствата на документа

 Атрибути:
HTTP-EQUIV=[string]
NAME=[string]
CONTENT=[string]
SCHEME=[string]
src="..."
Указва пътя към изображението. Пътя може да е абсолютен и относителен.
name="..." Идентификатор на двойката "име/стойност" в META тага. Например това може да е "autor" или "keyword". В един META елемент може да се среща само NAME или HTTP-EQUIV, но не и двете едновременно.
http-equiv="..."Добавя META елемента към HTTP хедъра. Браузърите конвертират HTTP-EQUIV и CONTENT атрибутите в стойности от типа "име :стойност" и ги добавя към HTTP хедъра.
content="..."Това е еквивалентно на стойноста в двойката "име / стойност". Този атрибут може да има множество стойности, които трябва да са разделени със запетаи.

Пример:
<HEAD>
<!-- Дефинира се име на автора на страницата -->
<META NAME="author" CONTENT="Иван Петров">
<!-- Дефинира ключови думи за страницата -->
<!-- Чрез тях някои търсещи машини индексират вашата страница -->
<META NAME="keywords" CONTENT="html,css,програмиране,javascript,perl,ръководство">
<!-- Пренасочва браузъра към ex1.html 5 секунди след като страницата е била заредена -->
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="5;URL=ex1.html">
<!-- Дефинира кодиране на символите в страницата -->
<!-- ВАЖНО : Използвайте винаги този META таг, -->
<!-- при писане на страници с кодировка различна от ISO-8859-1 -->
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<TITLE>Програмиране в Интернет</TITLE>

 • <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" /> - указание, че страницата е написана на кирилица
 • <meta name="description" content=" Тук се пише кратко описание на сайта." />
 • <meta name="keywords" content=" ключови думи, които се отделят със запетаи ." />
 • <meta name="author" content="Вашето име." />
 • <meta http-equiv="refresh" content="някаква цифра, например 10; URL=http://Някакъв уеб адрес" /> - пренасочване на страницата към друг адрес.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<MULTICOL></MULTICOL>{ex-ns}

Предназначение:
Изписва текст в няколко колони. Тага е специфичен за браузера Netscape, Препоръчва се таг <table>.

 Атрибути:
COLS=[number]{ex-ns}
GUTTER=[number]{ex-ns}
WIDTH=[number]{ex-ns}

Пример:
<MULTICOL>
Изписва текст в няколко колони. Тага е специфичен за браузера Netscape, Препоръчва се таг <table></MULTICOL>

Изписва текст в няколко колони. Тага е специфичен за браузера Netscape, Препоръчва се таг table
ГОРЕ
Начин на употреба:
<NEXTID>

Предназначение:
Създава уникален идентификатор, койтой може да се използува в текстови редактори.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<nobr>..</nobr>

Предназначение:
Предотвратява прекъсването на редовете в текст или серия картинки. Принудително пренасяне се прави с тага <wbr>. Не влиза в стандарт W3C.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<NOEMBED></NOEMBED>

Предназначение:
Tекст, който се вижда ако браузера не подържа  функция <embed>. Тага е специфичен за браузера Netscape.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<NOFRAMES></NOFRAMES>

Предназначение:
Tекст, който се вижда ако браузера не подържа фрейми.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<NOLAYER>

Предназначение:
Tекст, който се вижда ако браузера не подържа слой. Тага е специфичен за браузера Netscape.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<NOSCRIPT></NOSCRIPT>

Предназначение:
Tекст, който се вижда ако браузера не подържа тази функция.
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<OBJECT></OBJECT>

Предназначение:
За вмъкване на различни обекти в страницата (документи, аплети, изображения, ActiveX-компоненти).

 Атрибути:
ALIGN=texttop | middle | textmiddle | baseline | textbottom | left | center | right |
BORDER=[number]
CLASSID=[url]
CODEBASE=[url]
CODETYPE=[string]
DATA=[url]
DECLARE
STANDBY=[string]
TYPE=[string]
HEIGHT=[number]
HSPACE=[number]
VSPACE=[number]
WIDTH=[number]
USEMAP=[url]
NAME=[url]
SHAPES
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<OBJECT data="image.gif" type="image/gif"></OBJECT>

<OBJECT classid="applet.class"></OBJECT>

<OBJECT data="movie.avi" type="application/avi"></OBJECT>
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<OL></OL>

Предназначение:
 Дефинира начало и край на подреден списък.

  Атрибути:
TYPE=1|a|A|i|I
START=[number]
COMPACT
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<ol type="I" > 
<li>
Първи елемент от списъка, номериран с големи римски цифри </li> 
<li>
Втори елемент от списъка, номериран с големи римски цифри </li> 
<li>Трети елемент от списъка, номериран с големи римски цифри </li> 
</ol>
   
 1. Първи елемент от списъка, номериран с големи римски цифри 
 2.  
 3. Втори елемент от списъка, номериран с големи римски цифри 
 4.  
 5. Трети елемент от списъка, номериран с големи римски цифри 
 6.  
ГОРЕ
Начин на употреба:
<OPTGROUP>

Предназначение:
Тага се използува вътре в тага <select> за обединяване на няколко елемента в списъка в една група.

 Атрибути:

Пример:

Виж <form>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<OPTION></OPTION>

Предназначение:
Описва отделните елементи в падащ списък (<select>).

 Атрибути:
VALUE=[string]
SELECTED
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

Виж <form>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<P>параграф</P>

Предназначение:
Дефинира параграф (нов ред)

Атрибути:
ALIGN="left;right;center;justify" - указва как да бъде подравнен параграфа
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
Пример:
<P ALIGN="justify">параграф</P>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<PARAM>..</PARAM>

Предназначение:
Тага се използува вътре в таг <object> или <applet>.Задава параметър, за елемента <object> или <applet>.

  Атрибути:
NAME=[string]
VALUE=[string]
VALUETYPE=data|ref|object|
TYPE=[string]

Пример:
Виж <object>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<plaintext>..</plaintext>

Предназначение:
Показва текст с шрифт с фиксирана ширина. Иигнорира всички тагове до края на документа. Не влиза в спецификацията на HTML, използуването е нежелателно. Вместо него се използува таг <pre>.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<PRE></PRE>

Предназначение:
Загражда предварително форматиран текст, който браузъра не променя. Препоръчва се например да се използва при формиране на таблици, когато HTML документа ще се визуализира с браузер, неподдържащ елемента <TABLE>.
Текста съдържащ се в елемента PRE се изобразява по начина, по който е написан. Ако има преминаване на нов ред с ENTER, в този случай браузерите ще го зачетат.

 Атрибути:
WIDTH=[number]
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<Q>...</Q>

Предназначение:
Показва текст като цитат. Използува се за малки цитати. Освен това, някои браузери, например Internet Explorer, не изменят стила на текста в цитата. Други не само променят стила, но и добавят кавички.
Показва текст като цитат. Използува се за малки цитати. Освен това, някои браузери, например Internet Explorer, не изменят стила на текста в цитата. Други не само променят стила, но и добавят кавички.

 Атрибути:

Пример:
Показва текст като цитат. Използува се за малки цитати. Освен това, някои браузери, например Internet Explorer, не изменят стила на текста в цитата. Други не само променят стила, но и добавят кавички.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<RT></RT>

Предназначение:
 Съдържа текст- хинт за текста, съдържащ се в тага <ruby>. Тага е вложен в таг <ruby>.  Не се подържа от всички браузери, но влиза в стандарта XHTML

 Атрибути:

Пример:

Виж<RUBY>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<RUBY>....</RUBY>

Предназначение:Текст с хинт. Хинта в тага <rt> и основния текст се поставят между таговете <ruby>. Не се подържа от всички браузери, но влиза в стандарта XHTML.

 Атрибути:

Пример:

<ruby>Текст с хинт<rt>Хинта в тага </rt></ruby>
Текст с хинтХинта в тага <rt>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<S>текст</S>

Предназначение:
Зачерква текста

 Атрибути:
STYLE=[style]
TITLE=[string]
CLASS=[class]
ID=[id]]

Пример:

Този текст е <S>зачеркнат</S>
зачеркнат

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<SAMP></SAMP>

Предназначение:
Използува се за извеждане на текст на пример.

 Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<SAMP>Използува се за извеждане на текст на пример.</SAMP>
Използува се за извеждане на текст на пример.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<SCRIPT></SCRIPT>

Предназначение:
Съдържа текст или линк към файл(скрипт).

 Атрибути:
LANGUAGE=[string]
TYPE=[string]
SRC=[url]

Пример:

Вграждане на външен файл:
<HEAD>
<LINK HREF="script.js" TYPE="text/javascript">
</HEAD>
Вграждане в документа (заглавна секция):
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/JavaScript">
<!-- скриване от стари браузърии
.....
// край на скриването-->
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE='Javascript' SRC='menu.js'></SCRIPT>
Вграждане в тялото на документа:
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/JavaScript">
<!-- скриване от стари браузъри
.....
// край на скриването-->
</SCRIPT>
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<SELECT></SELECT>

Предназначение:
Създава списък от елементи които се определят в тага <option>.

 Атрибути:
NAME=[string]
SIZE=[number]
MULTIPLE
DISABLED
TABINDEX=[number]
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<server>

Предназначение:
Друг начин за правене на анимация от сървъра. Позволява стартиране на JavaScript на сървъра. Разработен за Netscape, и практически не се използва.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<SMALL></SMALL>

Предназначение:
Извеждане на текст в малък шрифт (на една единица по малко от базовия шрифт).

 Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<SMALL>text</SMALL>
         text

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<SPACER>

Предназначение:
Създава прозрачност за запълване на пространства между елементите на страницата. Исползва се в стари версии браузери Netscape, съвремените браузери не го подържат. Използуването му не се препоръчва .
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<SPAN> ...</SPAN>

Предназначение:
Използува се за групиране на елементи, а също и текст. Може да бъде полезно, при форматиране на текста с помоща на стилов файл или при включване на събитие от скрипт.

 Атрибути:

Пример:
<span style="COLOR: rgb(0,242,102)" class="style3">This would be green text</SPAN>

This would be green text
 
ГОРЕ
Начин на употреба:
<STRIKE></STRIKE>

Предназначение:
Показва текста задраскан с линия в средата. Аналогичен на <s>

  Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
 текст
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<STRONG></STRONG>

Предназначение:
Удебелен шрифт с по-засилено действие от EM. Обикновено браузърите използват BOLD.

 Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<В>Удебелен шрифт</В>, а и чрез тага <STRONG>Удебелен шрифт</STRONG>.
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<STYLE></STYLE>

Предназначение:
Позволява включване на стилов файл (CSS) в самия документ.

 Атрибути:
TYPE=[string]
MEDIA=screen | print | projection | braille | speech | all |
TITLE=[string]
 

Пример:

<STYLE [TYPE = mimetypes] [MEDIA = name_media_list] [lang = language_code] [dir = LTR | RTL]>
<!--
selector1{property1:setting1; property2:setting2; ... }
selector2{property1:setting1; property2:setting2; ... }
. . . .
-->
</STYLE>

<head>
<style media="projection">
 h2 { color: #000000 }
</style>
<style media="print">
 h2 { font-style: italic }
</style>
</head>
Атрибута type по подразбиране има стойност text/css.

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<SUB>текст</SUB>

Предназначение:
Задава долен индекс в текст

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string

Пример:
Вода - H<SUB>2</SUB>O Вода - H2O

ГОРЕ
Начин на употреба:
<SUP>текст</SUP>

Предназначение:
Задава горен индекс в текст

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
Уча в 10<SUP>а</SUP> клас       Уча в 10а клас
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TABLE></TABLE>  

Предназначение:
Елементът TABLE създава таблица. Съдържа елементите  tr, thead, tbody, caption, col, colgroup, tfoot.

 Атрибути:
ALIGN=left | center | right |
WIDTH=[number]
HEIGHT=[number]{es-ns}{ex-ie}
BORDER=[number]
CELLSPACING=[number]
CELLPADDING=[number]  

Image illustrating how cellspacing and cellpadding attributes relate.

BACKGROUND=[URL]{ex-ie}
BGCOLOR=[color]
BORDERCOLOR=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORDARK=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORLIGHT=[color]{ex-ie}
VALIGN=bottom | top |{ex-ie}
CLASS=[class]
ID=[id]
FRAME=void | above | below | hsides | vsides | lhs | rhs | box | border | {ex-ie}
RULES=none | groups | rows | cols|all |
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:

<TABLE ALIGN=CENTER BORDER=2 WIDTH=300 FRAME=HSIDES RULES=COLS BORDERCOLOR="BLUE" BORDERCOLORDARK="AQUA">
<THEAD> <tr> Towae zaglawieto THEAD </tr>
<COLGROUP SPAN=3 ALIGN=LEFT VALIGN=TOP
</THEAD> 
<TBODY> 
<TR> 
<TD BGCOLOR="PINK">Клетка 1</TD> 
<TD>Клетка 2</TD> 
<TD>Клетка 3</TD> 
</TR> 
<TD>Клетка 4</TD> 
<TD BGCOLOR="YELLOW">Клетка 5</TD> 
<TD>Клетка 6</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Клетка 7</TD> 
<TD>Клетка 8</TD> 
<TD BGCOLOR="MAROON">Клетка 9</TD> 
<TR> 
</TBODY> 
</TABLE>
<TABLE border="1"
     summary="This table gives some statistics about fruit
          flies: average height and weight, and percentage
          with red eyes (for both males and females).">
<CAPTION><EM>A test table with merged cells</EM></CAPTION>
<TR><TH rowspan="2"><TH colspan="2">Average
  <TH rowspan="2">Red<BR>eyes
<TR><TH>height<TH>weight
<TR><TH>Males<TD>1.9<TD>0.003<TD>40%
<TR><TH>Females<TD>1.7<TD>0.002<TD>43%
</TABLE>

might be rendered something like this on a tty device:

A test table with merged cells
 
Average Red
eyes
heightweight
Males1.990.00340%
Females1.70.00243%
    		
  /-----------------------------------------\
  |     |   Average   |  Red  |
  |     |-------------------| eyes  |
  |     | height | weight |     |
  |-----------------------------------------|
  | Males  | 1.9   | 0.003  |  40%  |
  |-----------------------------------------|
  | Females | 1.7   | 0.002  |  43%  |
  \-----------------------------------------/

 

<TABLE border="2" frame="hsides" rules="groups"
summary="Code page support in different versions
of MS Windows."
>
<CAPTION>CODE-PAGE SUPPORT IN MICROSOFT WINDOWS</CAPTION>
<COLGROUP align="center">
<COLGROUP align="left">
<COLGROUP align="center" span="2">
<COLGROUP align="center" span="3">
<THEAD valign="top">
<TR>
<TH>Code-Page<BR>ID
<TH>Name
<TH>ACP
<TH>OEMCP
<TH>Windows<BR>NT 3.1
<TH>Windows<BR>NT 3.51
<TH>Windows<BR>95
<TBODY>
<TR><TD>1200<TD>Unicode (BMP of ISO/IEC-10646)<TD><TD><TD>X<TD>X<TD>*
<TR><TD>1255<TD>Hebrew<TD>X<TD><TD><TD><TD>X
<TR><TD>1361<TD>Korean (Johab)<TD>X<TD><TD><TD>**<TD>X
<TBODY>
<TR><TD>437<TD>MS-DOS United States<TD><TD>X<TD>X<TD>X<TD>X
<TR><TD>708<TD>Arabic (ASMO 708)<TD><TD>X<TD><TD><TD>X
</TABLE>

CODE-PAGE SUPPORT IN MICROSOFT WINDOWS
Code-Page
ID
Name ACP OEMCP Windows
NT 3.1
Windows
NT 3.51
Windows
95
1200Unicode (BMP of ISO/IEC-10646)XX*
1255HebrewXX
1361Korean (Johab)X**X
437MS-DOS United StatesXXXX
708Arabic (ASMO 708)XX

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TBODY></TBODY>{ex-ie}

Предназначение:
Определя тялото на таблици. Използува се за по удобно форматиране и изравняване на елементите.

 Атрибути:
ALIGN=center | left | right | {ex-ie}
BGCOLOR=[color]{ex-ie}
TITLE=[string]{ex-ie}
CLASS=[class]{ex-ie}
STYLE=[style]{ex-ie}
ID=[id]{ex-ie}
VALIGN=baseline | bottom | middle | top | {ex-ie}

Пример:

Виж <TABLE>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TD></TD>

Предназначение:
TD
създава обикновена клетка на таблица.

 Атрибути:
AXIS=[string]
AXES=[string]
ROWSPAN=[number]
COLSPAN=[number]
NOWRAP
ALIGN=left | right | center |
VALIGN=top | middle | bottom |
WIDTH=[number]
HEIGHT=[number]
BACKGROUND=[URL]{ex-ie}
BGCOLOR=[color]
BORDERCOLOR=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORDARK=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORLIGHT=[color]{ex-ie}
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
 

Виж тук
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TEXTAREA></TEXTAREA>

Предназначение:
Създава поле за въвеждане на няколко реда текст.

 Атрибути:
NAME=[string]
ROWS=[number]
COLS=[number]
CLASS=[class]
ID=[id]
DISABLED
READONLY
TABINDEX=[number]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
WRAP=off|physical|virtual{ex-ie}

Пример:
<TEXTAREA NAME="var7" COLS="30" ROWS="6">text
   </TEXTAREA>
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TFOOT></TFOOT>{ex-ie}

Предназначение:
Дефинира коментарна линия под таблицата

 Атрибути:
ALIGN=center | left | right | {ex-ie}
BGCOLOR=[color]{ex-ie}
TITLE=[string]{ex-ie}
CLASS=[class]{ex-ie}
STYLE=[style]{ex-ie}
ID=[id]{ex-ie}
VALIGN=baseline | bottom | middle | top | {ex-ie}

Пример:
<TABLE>
<TBODY bgcolor="--">
<TR> text
<TR> text
</TBODY>
<TFOOT><TR>The above cells...</TFOOT>
</TABLE>
 

Виж <TABLE>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TH></TH>

Предназначение:
Елементът TH създава "заглавна" клетка на таблица.

 Атрибути:
AXIS=[string]
AXES=[string]
ROWSPAN=[number]
COLSPAN=[number]
NOWRAP
ALIGN=left | right | center |
VALIGN=top | middle | bottom |
WIDTH=[number]
HEIGHT=[number]
BACKGROUND=[URL]{ex-ie}
BGCOLOR=[color]
BORDERCOLOR=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORDARK=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORLIGHT=[color]{ex-ie}
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
 

Виж <TABLE>
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<THEAD></THEAD>{ex-ie}

Предназначение:
 
формира антетка в таблицата

 Атрибути:
ALIGN=center | left | right | {ex-ie}
BGCOLOR=[color]{ex-ie}
TITLE=[string]{ex-ie}
CLASS=[class]{ex-ie}
STYLE=[style]{ex-ie}
ID=[id]{ex-ie}
VALIGN=baseline | bottom | middle | top | {ex-ie}

Пример:
<TABLE>
<THREAD><TR> The following cells...</THREAD>
<TBODY bgcolor="--">
<TR> text
<TR> text
</TBODY>
<TFOOT><TR>The above cells...</TFOOT>
</TABLE>

Виж <TABLE>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TITLE>заглавие</TITLE>

Предназначение:
Указва заглавието на документа (пише се в раздела <HEAD>...</HEAD>)

Пример:
<TITLE>Моята уеб страница</TITLE>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TR>...</TR>

Предназначение:
Използва се за добавяне на нов ред към таблицата. (използва се с елемента <TABLE>)

Атрибути:
ALIGN
BACKGROUND=[URL]{ex-ie}
BGCOLOR=[color]
BORDERCOLOR=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORDARK=[color]{ex-ie}
BORDERCOLORLIGHT=[color]{ex-ie}
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]
BGCOLOR
BORDERCOLOR
BORDERCOLORDARK
BORDERCOLORLIGHT
CHAR
CHAROFF
VALIGN

Пример:
<TABLE>
<TR><TD>
Колона1<TD>Колона2<TD>Колона3</TR>
</TABLE>

Виж <TABLE>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<TT></TT>

Предназначение:
Заграденият текст между началния и крайния елемент се извежда с шрифт с фиксирана широчина, сходен с този на пишеща машина, обикновено Courier

 Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]


Пример:
 
<TT> Teletype text-fixed-width font (Courier)</TT>

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<U>текст</U>

Предназначение:
Подчертава дадения текст

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]  

Пример:
Този текст е <U>подчертан</U>

ГОРЕ
Начин на употреба:
<UL>..</UL>

Предназначение:
Създава несортиран списък (използва се с елемента <LI>)

Атрибути:
TYPE="circle;disc;square" - Указва вида на началния символ. Той може да е кръг, диск или квадрат
COMPACT="true;false" - Указва как да се извежда списъка
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]

Пример:

  <UL TYPE="disc">
<LI>
Едно</LI>
<
LI>Две</LI>
<
LI>Три</LI>
</UL>

 
 • Едно
 • Две
 • Три
ГОРЕ
Начин на употреба:
<VAR>текст</VAR>

Предназначение:
Стилов елемент. Извежда текста под формата на променлива.С кирилица не работи- виж пример 2

Атрибути:
CLASS=[class]
ID=[id]
STYLE=[style]
TITLE=[string]

Пример:
<VAR>X</VAR> XX
има стойност F 10има стойност F 10
 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<WBR> ....</WBR>

Предназначение:
Пренася редове вътре в тага <nobr>, който забранява пренасянето.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<XML> .... </XML>>

Предназначение:
Вмъква XML-код в HTML-документа.

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
<XMP>текст</XMP>

Предназначение:
Стилов елемент. Извежда текста като код.(Вмъкване на пример - сходно с PRE)


Пример:
<XMP>ltB</XMP> - Удебелява ltB </font> текста

ГОРЕ
Начин на употреба:
 

Предназначение:
 

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
 

Предназначение:
 

 Атрибути:

Пример:
 

 

ГОРЕ
Начин на употреба:
!DOCTYPE

Предназначение:
Указва версията на езика HTML, използуван в текущия документ. Трябва да бъде до тага <HTML>.
 

URL в различните типове документи позволява на браузера да зареди различен DTD:

"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd" - строго DTD по подразбиране
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd" - переходно DTD
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd" - DTD за документи с фрейми
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/HTMLlat1.ent" - комбинация Latin-1
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/HTMLsymbol.ent" - комбинация от символи
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/HTMLspecial.ent" - специални комбинации.

Двете последни букви на определението указват езика на DTD. За HTML винаги е английски ("EN").

 

Пример:
В HTML 4.0 се определят три DTD (тип на документа):
 

HTML 4.0 Strict DTD (строго определение) включва всички елементи и атрибути, освен нежеланите и фрейми. Пример:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
HTML 4.0 Transitional DTD (переходно определение) включва всички, както в строгото DTD, а също и нежеланите елементи и атрибути. Пример:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC"-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
HTML 4.0 Frameset DTD (определение за документи с фрейми) включва всичко, както в предните DTD, но и фрейми. Пример:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC"-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">