*БУКВА"С""*БУКВА"L"*БУКВА"S"*В края
 1. accesskey= ".." / бърз клавиш
 2. action=".."/задава адрес(URL) на CGI скрипт за формата
 3. align=".." /за подравняване на текст, секции картини в ляво дясно или център
 4. alink=".."/задава цвят на активните новите и посетените връзки
 5. alt=".."/алтернативен текст които се изписва при посочване с мишката
 6. background=".."/за задаване на фоново изображение
 7. behavior=".."/контрол на движещ се текст(scroll,slide,alternate)
 8. bgcolor=".."/за задаване на фонов цвят
 9. bgproperties=".." /фона на страницата неподвижен
 10. border=".." /дебелина на границите на рамка
 11. bordercolor=".."/цвят на границите на рамка
 12. bordercolordark=".."/цвят на сянка на рамка
 13. bordercolorlight=".."/цвят на осветения край на рамка
  *В НАЧАЛОТО*БУКВА"L"*БУКВА"S"
 14. cellpadding=".."/разстояние между съдържанието на клетката и рамката й
 15. cellspacing=".."/разстояние между клетките
 16. class=".."/индетифициране на група елементи при стилове
 17. clear /зa премахване на позволение
 18. code=".." / посочва адреса на class-файл или посочва на браузера да зареди Java аплет
 19. codebase=".." /посочва адреса на съхраняване на class-файл
 20. color=".."/промяна на цвят
 21. cols=".."/броя и размери на колони
 22. colspan=".." /продължаване на клетката през няколко колони
 23. compact   Атрибута няма параметри и служи да укаже на браузера да визуализира списъка с по-малки разстояния между елементите. В повечето браузери този атрибут не върши нищо.
 24. content=".." /Това е еквивалентно на стойността в двойката "име / стойност". Този атрибут може да има множество стойности, които трябва да са разделени със запетаи.
 25. coords=".."  /Задава координати (в пиксели) на активната област от изображението-карта
 26. direction=".."/ посока на движение (ляво дясно или обратно)
 27. dynsrc=".."  /Съдържа адрес на видео-клипа или VRML-описания за изобразяване в елемента.
 28. enctype=".."  /Дефинира MIME типа на изпращаната информация. Ако се изпраща файл трябва стойността на този атрибут да е "multipart/form-data". По подразбиране стойността е "application/x-www-form-urlencoded".
 29. event /активиране на а скрипт и асоциране към скрипт
 30. frame /създава външна рамка
 31. face=".."/шрифт
 32. height=".."//височина на
 33. href=".."  /Например href="www.google.com" ще посочи на вашия браузер, че трябва да зареди адреса www.google.com.
 34. hspace=".."/ хоризонтално разстояние около нещо
 35. http-equiv=".."/автоматично преминаване на друга стр. / и задава скриптов език по подразбиране
 36. id=".." //индетифициране на определени елементи за JavaScipt функций и стилове
 37. ismap   /Посочва, показвали се ли изображение на навигационната карта, обработвана на сървъра. Приема стойности true или false.
  В НАЧАЛОТО*БУКВА"С"*БУКВА"S"
 38. lang=".." /Код на езика например:"en": английски "en-US":
 39. leftmargin=".."/задава разстоянието от ляво
 40. link=".."  /Цвят на хипервръзката.
 41. loop=".."/за повтаряне няколко пъти
 42. lowsrc=".." /Адрес на изображението с по-лошо качество за първоначално зареждане вместо оригиналното изображението.
 43. marginheight=".." /хоризонтална граница на рамка
 44. marginwidth=".."/вертикална граница на рамка
 45. maxlength=".." /брой символи в елемент
 46. method=".."/ определя начин на обработка на форма Възможните стойности са "get" и "post". Подразбира се метода "get".
 47. methods=".." /Определя начина на предаване на дадени форми към web-сървъра.
 48. name=".."/маркира(именува) област за връзка и за бутони
 49. nohref=".."  /Определя дадена област на неактивна
 50. noresize /забрана за промяна на големината на рамка от посетителите
 51. noshade /без сянка на линия
 52. nowrap /запазва съдържанието на клетка на един ред
 53. rel=".." /Задава отношение на документа към връзка, зададена с атрибута href.
 54. rev=".." /Задава отношение на документа към връзка, зададена с атрибута href.
 55. rows=".."/броя и размери на редове
 56. rowspan=".."/продължаване на клетката през няколко реда
 57. rules /показва вътрешна рамка а
  В НАЧАЛОТО*БУКВА"С"*БУКБА"L"
 58. scrollamount=".."/разстояние между повторение на текст
 59. scrolldelay=".."/забавянето между повторение на текст
 60. scrolling=".."/лента за превъртане на рамка
 61. shape=".." /Определя формата на дадена активна област - правоъгълник,окръжност...
 62. size=".."/размер на текст
 63. src=".."/url na img ili fail
 64. start=".."/начало на действие
 65. stule=".."/добавя локална стилова информация
 66. target=".."/определя прозорец или рамка
 67. text=".." /задава цвят на текст
 68. title=".."/задава етикет на елементите
 69. topmargin=".."/задава разстоянието отгоре
 70. type /за задаване на вид(бутон)
 71. urn=".." /Съдържа унифицирано име на ресурса (Uniform Resource Names), свързано с линк
 72. usemap=".." /Посочва име на (атрибут name) навигационна карта (<map>)
 73. valign=".."/вертикално подравняване
 74. value=".."/задава начална стойност
 75. version=".." /Атрибута е за за тага <HTML>, но не е желателен, т.к. версията на DTD HTML-документа трябва да се указва в тага <!DOCTYPE>.
 76. vlink=".." /Цвят на посетената хипервръзка.
 77. vspace=".."/вертикално разстояние около нещо
 78. width=".."/задава ширина
 79. wrap=".." /Установява начина по който ще се пренасят символите на нов ред. Възможните стойности са physical и virtual. В първият случай редовете завършват със знак за нов ред и така се изпращат, а във втория случай пренасянето е виртуално и информацията се изпраща като едно цяло. По подразбиране пренасянето е изключено. Ако се зададе само WRAP (без стойност) се активира виртуалното пренасяне.