Задава индекс на слоя. Колкото по голяма е стойността на атрибута, толкова по-напред се намира слоя в списъка слоеве.