Задава ширината на колони. Може да указвате  стойностите  в пиксели, проценти и символ * ( аналогично на атрибути cols и rows в тага frameset).