Атрибута е за тага <HTML>, но не е желателен, т.к. версията на DTD HTML-документа трябва да се указва в тага <!DOCTYPE>.