Управлява възможните стойности на атрибута value. Може да приема следните стойности: