Съдържа стойността на параметъра, указан в атрибут name.