Задава текст, който се съдържа в елемента (поле за въвеждане, бутон) или се изпраща при изпращане на форми (отметка за избор, радио бутон, списък), може да се използува в скриптове. За поле за въвеждане на файл този атрибут е read-only.