Съдържа унифицирано име на ресурса (Uniform Resource Names), свързано с линк. Няма достатъчно браузерна подръжка.