Указва MIME-тип данни в атрибут value (ако в атрибута valuetype е указана стойността ref).