Задава координата на горния край на елемент спрямо главния елемент.