Определя номер, с които започва номерация на пунктове при списъци.