Указва начало на действие (видео-клип). Може да приема следните стойности: