Съдържа текст, подканващ потребителя да въведе текст в поле за въвеждане.