Указва местоположение на един или няколко профила с мета-данни (разделят се с интервали).