Задава име на елемента. Името на елемента може да се използува в следните случаи: