Съдържа URL на документа, съдържащ пълното описание на елемента.