Може да се използува вместо атрибута name. HTTP-сървъри използват този атрибут за събиране на информация за HTTP-заглавие.
Приема като стойности име на един от параметрите в HTTP-заглавие. Атрибут content при това трябва да има стойността на този параметър. Възможни стойности на атрибута http-equiv:

PRAGMA - изключва кеширане на документа от браузера. Ако атрибута content приема стойност "NO-CACHE",документ няма да се кешира и всеки път ще са зарежда от сървъра.При други стойности на атрибута content може да  се кешира.
Пример:
<meta http-equiv="PRAGMA" content="NO-CACHE">
CACHE-CONTROL - управление кеширането на документа. Атрибут content може да приема една от следните стойности: Пример:
<meta http-eqiv="CACHE-CONTROL" content="NO-CACHE">
EXPIRES - дата на остаряване на документа (в формат GMT).
Пример:
<meta http-equiv="EXPIRES" content="Mon, 27 Dec 2005 18:14:00 GMT">
CONTENT-TYPE - тип и кодировка на документа (разделени с точка с запетая).
Пример:
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=windows-1251">
CONTENT-LANGUAGE - език на документа. стойност на параметъра аналогично на стойността в атрибута lang.
Пример:
<meta http-equiv="CONTENT-LANGUAGE" content="ru">
REFRESH - брой секунди, след които автоматически преминава на зададен URL. ако URL не е зададен, то страница ще бъде обновена.
Пример:
<meta http-equiv="REFRESH" content="3; http://www.swbsite.com">
<meta http-equiv="REFRESH" content="3">
Content-Script-Type - език скрипт по подразбиране. Тази стойност се поставя HTTP-заглавие "Content-Script-Type". В атрибута content се определя езика на скрипта (например, "text/tcl", "text/javascript", "text/vbscript").
Пример:
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
Content-Style-Type - език стил по подразбиране. Тази стойност се поставя HTTP-заглавие "Content-Style-Type". В атрибута content се определя езика на стила (например, "text/css").
Пример:
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
ImageToolbar - Управлява записващото меню при поставяне мишката на изображение.
Пример:
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
- изключва записващото меню за изображения.