Посочва обект, за който се извиква даден скрипт . Използува се заедно с атрибута event.