Определя поле за източника с данни, посочен в атрибута datasrc, свързани с даден елемент.