Съдържа URL, където се намират данните, необходими за обекта.