Задава координати (в пиксели) на активната област от изображението-карта. В зависимост от стойността на атрибута shape Приема различни стойности.
  shape="rect"   coords="ляво, горе, дясно, долу"
  shape="circle" coords="x център, в център, радиус"
  shape="poly"   coords="X1, Y1, X2, Y2, ... , Xn, Yn"