Посочва броя колони, на които трябва да се раздели текста.