Задава брой и ширина на вертикални фреймове. стойностите се разделят със запетая, описват се фреймовете от ляво на дясно по следния начин:
- в проценти от ширината на екрана в браузера. Пример:
rows="25%, 75%"
- в пиксели. Пример:
rows="120, 500"
- с използуване символа *, означаващ всичкото оставащо пространство. ако преди звездичката има цифра, означава, че избрания размер трябва да се увеличи в посочения брой пъти. Пример:
rows="25%, *, 2*"
Ще бъдат създадени три фрейма, с размери 25%, 25% и 50% от ширина прозореца на браузера.
Разбира се, видовете може да комбинирате един с друг.
Атрибут cols може да се използува съвместно с атрибута rows за създаване на мрежа из фреймове.