Задава координати на слоя: ляв, десен, горен, долен ъгъл - (ляв горен ъгъл е в точка (0;0)).