Съдържа URL за реализация на обект. Вида на URL зависи от вида на обекта. Например, за ActiveX-контрола може да е такъв:
 "clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" (Macromedia Flash Player).