Задава място до символа за подравняване (Задава сe в атрибутa char) във всяка клетка (ако свойство align е зададено в char).