Цвят на границите на рамка. Атрибут не е в спецификацията HTML 4.0 и няма пълна браузерна подръжка.