Посочва, дали елемента да е прозрачен. Атрибут специфичен за Internet Explorer.