Cъздаване на хипервръзки (anchor & link commands)

Една от най-важните възможности на HTML е създаването на хипервръзки (anchors според стандарта HTML, но също links или hyperlinks) към други обекти. Езикът HTML поддържа връзки към следните типове единици:

Командите <A> и </A> се използват за създаване на връзки към други файлове или позиции в текущия файл. При условие, че тези елементи заграждат някакъв текст, той става избираем, гореща дума по смисъла на хайпертекста. След избирането му се активира връзката свързана с него.

В случай, че елементите <A> и </A> заграждат графично изображение, то става избираемо и след избирането му се реализира съответната връзка. Ако връзката сочи към друг документ, той се извлича и визуализира.

Връзки към позиция в същия документ осъществяват преход към съответната част от документа.

В случай, че връзката е към файл с формат различен от HTML, то файлът се извлича и визуализира, като се използват възможностите на съответния WWW клиент да активира външни визуализиращи програми, например Adobe Acrobat Reader за PDF файлове. Възпроизвеждането на звукови файлове (.wav) или видео клипове (.mov) става възможно по пътя на асоциираните имена, активиращи съответните приложения. За тази цел WWW клиентът, например Netscape Navigator, Internet Explorer или Netscape Communicator, чрез своя програмен интерфейс активира необходимото приложение (Plug-Ins).

Елементът <A> почти във всички случаи се употребява с параметри. Форматът на командата е:
 

<A HREF=URL|NAME=cdata REL=cdata REV=cdata TITLE=cdata> ... </A>

При използването на елемента не съществуват ограничения нито по отношение на броя на връзките, нито към какъв тип документ да сочи дадена връзка, но хипервръзки не могат да се влагат една в друга.

За да се създаде връзка към друг документ или файл (Link) се използува параметърът HREF на командата <A>. Пример:
 

<A HREF="file.html"> Текст за хипервръзка </A>

В примера текстът "Текст за хипервръзка" е избираем, като след избирането му ще бъде извлечен и визуализиран указаният файл "file.html". Параметърът HREF сочи относителен или абсолютен URL адрес на документ.

В следващия пример активното за избиране поле е графично изображение, активирано в полето на документа чрез командата <IMG SRC="graf.gif">.
 

<A HREF="http://www.server.com/gen.exe"><IMG SRC="graf.gif"></A>

При избор на хипервръзката от WWW сървъра "www.server.com" се извлича файлът "gen.exe". Той не е в HTML формат и ще бъде изпратен на потребителя като двоичен файл и ще бъде съхранен върху текущото устройство. Този подход се използва много често от Web сървъри за прехвърляне на файлове към потребители и по същество замества функциите на FTP-услугата.

Установяването на хипервръзка към позиция във външен документ или към текущия (anchor) става чрез задаване на етикети. Връзката се задава по следния начин:
 

<A HREF="#label1"> Текст за избор </A>

За да се осъществи тази хипервръзка е необходимо в съответната позиция на документа да се вмъкне следният ред (етикет):
 

<A NAME="label1"> Точка, към която се прави преход </A>

В качеството на етикет може да се използува произволен текст, който задължително започва със символа "#" и не съдържа специални символи. Параметърът NAME задава самия етикет, като не се поставя символът "#". Когато потребителят избере текста "Текст за избор", ще бъде осъществен преход към онази част от документа, която съдържа параметъра NAME, т.е. текста "Точка, към която се прави преход". Възможностите за преход към различни части на един документ или към произволна точка от външен документ е основна характеристика на хипертекста като технология. Тези възможности могат да се използват в един HTML документ под формата на обръщения от индекс към тълкувателната част на изложението. Етикетите са зависими към малки и големи букви.

Създаването на връзки към етикети, намиращи се в други документи се осъществява по следния начин:
 

<A HREF="myfile.html#L1">За повече информация, натиснете тук</A>

В този пример ще бъде извлечен файл "myfile.html" и ще се визуализира частта от него, съдържаща етикета L1.

Хипервръзка от HTML документ към E_Mail адрес се задава чрез Mailto:
 

<A HREF="mailto:user@host">Text</A>

където, user@host е електронният адрес на лицето, получател на съобщението. Хипервръзката "Text" се визуализира в полето на документа. При активирането й, в зависимост от възможностите на WWW клиента, на екрана се отваря прозорец с формуляр за редактиране на електронна поща. При Netscape Navigator това е интегрална част от приложението. Към изпозвания Web клиент може да се асоциира предпочитания Mail клиент в опциите Preferences.
 
Едно електронно съобщение съдържа множество параметри. Със средствата на хипервръзка и протокола mailto: в HTML кода може да се направи пълна подготовка на  съобщението, което само да бъде изпратено от потребителя. Всяко съобщение има получател (mail address), част описваща предмета на съобщението (subject), тяло със съдържание на самото съобщение (body), и при необходимост, изпращане на копие до друг кореспондент (cc). Пример:
 

<A HREF="mailto:ivanov@vmei.acad.bg?cc=totev@hotmail.com &subject=предмет&BODY=текст на съобщението">Вашето мнение</A>
 
По-голямата част от HTML клиентите разпознават определен брой файлови формати по техните разширения. Наборът от разпознаваните файлови формати се задава в секцията Helpers на съответния HTML клиент. В секцията Preferences се указват имената на приложенията, обработващи съответния формат. Този механизъм може да бъде използван за възпроизвеждане на звукови файлове и видео клипове в полето на един HTML документ чрез хипервръзки, които да сочат адресите на тези файлове. Активирането на една такава връзка предизвиква възпроизвеждане на съдържанието им. Например, за възпроизвеждане на звуковия файл "Musica.wav" може да се използва следния код:
 

<P>Възпроизвеждане на звук: <A HREF="Musica.wav">Музика</A></P>

Възпроизвеждането на видео клип по този механизъм принципно не се различава, например:

За възпроизвеждане на видео клипа, изберете иконата:
 

<P><A HREF="video.avi"><img src="icon.gif"></A></P>

Посочените два примера могат да бъдат включени към произволна HTML страница с адресиране на наличен .wav, .mov, или .avi файл.

Мултимедийните документи не са само от вида на HTML. Разработеният стандарт от Adobe за формат на файлове PDF, позволява включването им чрез хипервръзка в един HTML документ. Описание на този формат, както и свързаните с него приложения на Adobe може да се намери на следния адрес:
 

http://www.adobe.com/acobat/

Обръщение към съдържанието на един Adobe-PDF документ се осъществява по стандартната конвенция за хипервръзки. Неговото изобразяване обаче, зависи от разширените (Plug-Ins) възможности на конкретния Web клиент, а не от HTML езика (виж частта "WWW КЛИЕНТ - NETSCAPE COMMUNICATOR", "Разширение на възможностите - Plug-Ins"). Следният пример илюстрира обръщение към документ в PDF формат:
 

<A HREF="Filename.pdf">

 
В таблица са представени примери за възможното приложение на елемента <A>.
 
Връзка Пример
Преход в рамките на страницата <A HREF="#top">
Етикет на точка от страницата <A NAME="top">
Преход към външна страница <A HREF="indexi.htm">
Преход към точка от външна страница <A HREF="indexi.htm#bottom">
Преход към друг Web site <A HREF="http://www.vmei.acad.bg">
Връзка с електронна поща <A HREF="mailto:toto@hotmail.com">
Връзка с UseNet <A HREF="news:news.server.com">
Връзка към FTP сървър <A HREF="ftp://ftp.server.bg">
Връзка с Gopher услуга <A HREF="gopher://gopher.sites.com">
Активиране на Telnet връзка <A HREF="telnet://bbs.world.com">
Връзка към база данни Wais <A HREF="wais://wais.database.com">Интернет за персонални компютри
Copyright © 1998-2003 by Ivan Madjarov All rights reserved